Finnvedens samordningsförbunds logga

Stöd till arbete - SE / IPS

Uppföljningen av SE/IPS arbetet 2017-2020 klar

Under våren 2021 har SE/IPS coacherna genomfört 57 intervjuer med deltagare som avslutats mot arbete/aktivt arbetssökande/studier under perioden juli 2017 till juni 2020. Under sommaren har dessa intervjuer och resultat sammanställts i en kortare rapport. Det är ett resultat som visar på att SE/IPS arbetet är en framgångsrik metod.

Då deltagandet i undersökningen enbart är ca 50% så får man inte dra för stora slutsatser. Men vi kan ändå visa på att den socioekonomiska vinsten är hela 12,6 miljoner för de individer som har blivit intervjuade. Och då är inte de mjuka värdena såsom mående och känslan av att kunnna bidra till sin egen försörjning och till samhället inräknat.

Undersökningen visar även på att ni i era organisationer har rätt personer på rätt plats. SE/IPS coacherna får mycket höga betyg i både bemötande och professionalitet.

Här kan ni läsa hela rapporten. Pdf, 900.8 kB.

Augusti 2021

Projektet är nu avslutat. En uppföljning hur det gått för deltagare som avslutades till arbete eller studier 2017-2020 pågår. Rapport kommer inom kort. Samtidigt skriver verksamhetsutvecklare Lisa Edvinsson på en slutrapport om hela projekttiden 2012-2021.

Workshop med Annika Malm

Ca 15 SE/IPS coacher och arbetscoacher inspirerades och drillades i att bli än bättre i kontakten med våra så viktiga samarbetspartners - arbetsgivarna.

Annika inspirerade SE/IPS coacher och arbetscoacher under en eftermiddag i Arken

 

Film om SE/IPS

Se hur man arbetar med IPS i Värnamo kommun. Du får möta både deltagare, arbetsgivare och medarbetare i denna film.

Länk till Värnamo kommuns hemsida, med filmen om deras arbete. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmen om Hawraas resa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Hur Hawraas liv förändrades genom projekt Stöd till arbete - SE/IPS.

"Stöd till arbete- SE/IPS" är ett projekt som syftar till att förstärka våra organisationers användning av arbetsrehabiliteringsmetoden "Supported Employment. Från 2017 finansierar förbundet också den validerade versionen av SE som heter IPS, Individual Placement and Support, som riktar sig särskilt till personer med psykisk funktionsnedsättning. 


Metoden Supported Employment syftar till att tillvarata resurser och hitta hållbara lösningar för personer med arbetshinder som vill arbeta. Konkret utgår metoden från att den enskilde snabbt ska komma ut på en arbetsplats istället för en praktikplats. De arbetsinstruktioner, den hjälp att klara sociala situationer mm som behövs ska ges direkt på den arbetsplats där denne sedan om möjligt ska få fortsatt anställning. 

Projekt Stöd till arbete bygger på en samverkan mellan kommunerna Gnosjö, Gislaved, Värnamo samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.De tre kommunerna delar på projektägaransvaret.
Målgruppen omfattade från början personer med såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar, som är i behov av samordnade insatser för att kunna bli självförsörjande genom arbete.

Under 2015-2016 var målgruppen alla som var i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som är motiverade till arbete.

Under 2017 skedde en utvidgning med coacher i flera nya verksamheter samtidigt som de coacher förbundet finansierat i Värnamo och Gislaved har implementerats i ordinarie verksamhet.

2019-2020

Verksamheterna har beviljats fortsatta projektmedel 2019-2020.

Förbundet finansierar nu coach på 10-70% av heltid för följande målgrupper:
Gnosjö arbetsmarknadsenhet: arbetssökande med behov av samordnade insatser
Gnosjö omsorgen: funktionsnedsatta i daglig verksamhet.

Värnamo arbetsmarknadscenter: arbetssökande med försörjningsstöd, med behov av särskilt stöd. (för tillfället vakant tjänst)
Värnamo psykiatri: funktionsnedsatta i dagverksamhet.
Värnamo omsorgen: funktionsnedsatta i daglig verksamhet.

Gislaved försörjningsstöd: arbetssökande med försörjningsstöd, med behov av särskilt stöd.
Gislaved enheten för psykiskt funktionsstöd: funktionsnedsatta.

Målsättning: Det huvudsakliga målet är att stödja den enskilda individens möjlighet till egen försörjning via anställning eller studier.

GGV-kommunerna vill stärka SE/IPS-arbetet genom att arbeta mer metodtroget. Följande mål anses bidra till detta arbete:

Kommunerna ska

  • använda sig av programtrohetskalan som utvärderingsmetod.
  • använda sig av brukarenkäter för att nå individens upplevelse av arbetet.
  • i större utsträckning arbeta enligt IPS-metoden, med anledning av en ökad psykisk ohälsa bland individer som står längre ifrån arbetsmarknaden.

Några viktiga dokument för dig som vill läsa mer:
Ursprungliga ansökan om projektmedel Pdf, 179.9 kB.
Förlängningsansökan 2019-2020 Pdf, 226.8 kB.
Uppdragsavtal 2020 Pdf, 1.3 MB.
Budget 2020 Excel, 12.8 kB.

Förlängningsansökan 2021 Pdf, 65.2 kB.

Du som vill läsa om resultatet kan göra det i förbundets årsredovisningar under rubriken Dokument här ovan.

Utvärdering av SE/IPS

Under 2017 gjorde Johanna Gustafsson på Stiftelsen Activa en utvärdering av arbetet med SE och IPS /Individual Placement and support i Jönköpings län.

Utvärdering av SE- och IPS-arbetet i Jönköpings län 2017 Pdf, 1.2 MB.

Supported Education

Ett arbete pågår i länet att introducera arbetsmetoden Supported Education (SEd), som är en form av Supported Employment. Metoden innebär att ge personer stöd att förbereda, påbörja och fullfölja studier. Detta är viktigt för många som har behov av en mer stabil plats på arbetsmarknaden, ökade karriärmöjligheter och bättre livskvalitet. 

Två verksamheter har fått stöd att utveckla sin verksamhet med hjälp av SEd: Navigatorcentrum i Gislaved och JobbCenter Unga i Värnamo.
Projekttiden har avslutats och tjänsterna implementerats. Se mer information på respektive hemsida i menyn till höger, under Avslutade projekt.