Finnvedens samordningsförbunds logga

Revisionsberättelse för 2019

Revisorerna för förbundet har lämnat sin berättelse för 2019.

I revisionsberättelsen konstateras bland annat följande

  • Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen ... och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild ...
  • Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för... år 2019. Vi tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen och Revisionsbiträdesrapporten finns under rubriken Dokument ovan.

Publicerad: 2020-03-24