Höglandets samordningsförbunds logga

Långsiktig integrerad verksamhet - LIV

Sedan starten har Höglandets samordningsförbund fördelat budgeten i olika projekt. Dels individbaserade och dels strukturbaserade projekt. I olika utvärderingar har projekten ansetts vara och fungera bra.

Utifrån förbundets parter och på nationell nivå finns en önskan om att ersätta projektformen med en mer långsiktig finansiering av välfungerande partsöverskridande verksamheter.

Höglandets samordningsförbund har beslutat att genomföra detta i en modell som kallas Långsiktig integrerad verksamhet - LIV. Starten sker 2020-01-01.

Den första verksamheten som inkluderas är Samverkanskoordinator, men i framtiden kommer fler verksamheter att inkluderas.

För att kunna inkluderas i LIV krävs en verksamhetsbeskrivning, årliga rapporter enligt särskild plan och uppföljning av resultat. Så länge verksamheten är välfungerande och uppfyller de resultatkrav som finns medges finansieringen årligen utifrån den ekonomi som parterna ger förutsättning för i förbundets budget.

De ekonomiska ramarna för varje ingående verksamhet regleras i uppdragsavtal mellan förbundet och parterna.