Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Projekt SE-N

Flera intressanta resultat i Vaggeryds kommuns projekt Supported Employment för nyanlända.

Nu är slutrapporten klar:

Slutrapport för projekt SE-N Pdf, 521.6 kB.

Projektet var ett lärandeprojekt som startade 2019 och avslutades sommaren 2021.

Projektets avsikter var dels att kartlägga behov och ge individer stöd enligt Supported Employment-metoden, dels att öka kunskapen om nyanländas specifika behov och ta fram ett komplement till befintlig metodbok om metoden Supported Employment.

Ansökan om medel Pdf, 219 kB.

Budget för projektet Excel, 29.5 kB.

Efter en tids avbrott på grund av coronapandemin och att projektledaren gick vidare till annan tjänst, nystartade projekt SE-N med deltagare i februari 2021. Efter en kort tid lämnade även denne coach projektet. Det har därför avslutats i förtid.

I slutrapporten dras bl a följande slutsatser utifrån de erfarenheter man hann få under projekttiden:

- deltagare som fick samhällsinformation på sitt hemspråk genom hälsoskola blev mer positiva till vården och fick oftare rätt stöd i rätt tid.

- de som gick en orienteringskurs i arbetsmarknadskunskap fick en mer realistisk uppfattning om svensk arbetsmarknad, dess krav och sina egna möjligheter. Det ökade motivationen för flera att nå anställning på sikt.

- tidig identifiering av ohälsa tack vare bra kultur- och språkkompetens hos personalen skapar bättre förutsättningar att ge anpassat stöd och positiv utveckling. Vikten av att involvera personer med rätt kulturkompetens i våra integrationsprocesser kan inte nog understrykas

- att hälsofrämjande och arbetslivsinriktade insatser behöver ske parallellt stämmer väl med den danska BIP-forskning (se fliken BIP här till höger).