Protokoll och delårsrapport

På sitt möte 120820 fastställde styrelsen en delårsrapport för de första 6 månaderna i år. Nu finns både protokollet och delårsrapporten här på hemsidan under rubrik Dokument.
Styrelseprotokollet från 120820 är nu justerat och inlagt på hemsidan.

En av de viktiga punkterna var beslut om Delårsrapport för första halvåret 2012. I den rapporten redovisas delresultat från de olika projekten, att flera utbildningsinsatser planeras under hösten och att förbundets mål verkar kunna uppfyllas. Man skriver bl a:

"Målsättningen för förbundets verksamhet har uppnåtts vad gäller att personer som
fullföljt insatser som finansierats av förbundet ska ha uppnått ökad förvärvsfrekvens
och minskat sitt behov av försörjningsstöd.

Det är också styrelsens bedömning att det övergripande målet för förbundets
verksamhet är uppfyllt."

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58