Styrelsebeslut om medel 2017

Styrelsen höll ett extra telefonmöte 161025. Protokollet är nu justerat.

Staten erbjöd 161012 förbundet en högre budget för 2017. Detta erbjudande diskuterades vid ett extra styrelsemöte 161025. Tre av huvudmännen konstaterade på mötet att erbjudandet kom i ett alltför sent skede för att hinna förankras. Eftersom fördelningen av förbundets bidrag är fast (50% stat, 25% region och 25% från berörda kommuner) så blev beslutet att stå kvar vid samma nivå på budget 2017 som föreslagits i Verksamhetsplan 2017.

Du kan läsa protokollet under rubrik Dokument här ovan.

Postadress:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden<br/> c/o Jönköpings kommun, Tändsticksgränd 23<br/> 551 89 Jönköping

Kontakt:
Förbundschef Peter Hedfors Mobil 072-741 58 00 Förbundssekr Jacqueline Petkovic Mobil 072-741 42 58