Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Revisorer föreslår ansvarsfrihet

Revisorerna har granskat förbundets årsredovisning för 2019 och lämnat sin berättelse.

I revisionsberättelsen konstateras bl a följande:

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag ... och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning ...

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen ... har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt ... sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas nu till medlemmarna för att dessa ska kunna ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.

Publicerad: 2020-03-17