Södra Vätterbygdens samordningsförbunds logga

Slutrapport projekt Efterstöd

Projekt Efterstöd har nu avslutats. Flera slutsatser kunde dras trots att projektet behövde avslutas i förtid. Det förtida avslutet berodde bl a på coronapandemin men även att det visade sig finnas för få f d deltagare och arbetsgivare som behövde stöd just under denna projekttid.

Förstudien och projektrapporten lyfter bl a fram följande slutsatser:

- behov av fortsatt stöd efter avslut ur samordnade insatser finns absolut, hos både f d deltagare och arbetsgivare

- typ av behov och omfattningen varierar mycket över tid

- antalet deltagare och arbetsgivare som önskat hjälp under just denna projekttid har tyvärr varit för få för att en tydlig modell skulle kunna tas fram och utvärderas

- ett fungerande arbetssätt/modell för denna typ av insats behöver utgå från deltagarens och arbetsgivarens delaktighet, deras egna upplevda behov

- arbetsgivare behöver hitta anpassad information och stöd när problem uppstår, det är svårt för dem att ta tid att förebygga eventuella senare behov

- många av Efterstödets insatser har handlat om att bistå med bra kontaktvägar in i ordinarie verksamheter

- verksamheter som arbetar enligt metoden Supported Employment (inkl IPS och Supported Education) ger ofta fungerande efterstöd idag. Även Arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter ger viktigt arbetsplatsinriktat stöd. Det finns även andra goda exempel på stöd i form av Arbetsplatsambassadörer, Mentorskap mm som prövas i olika delar av landet.

Mer information och hela slutrapporten finns här:

Projekt Efterstöd