Södra Vätterbygdens samordningsförunds logga

För dig som bor eller arbetar i
Habo - Jönköping - Mullsjö - Vaggeryd

Till Höglandets samordningsförbund

För dig som bor eller arbetar i
Aneby - Eksjö - Nässjö - Sävsjö - Tranås - Vetlanda

Finnvedens samordningsförbunds logga

För dig som bor eller arbetar i
Gislaved - Gnosjö - Värnamo

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas."

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

Gemensamt i länet

2014 trädde Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i kraft. I dagligt tal kallat Finsam.

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund.

Varje samordningsförbund beslutar hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

I Jönköpings län finns tre samordningsförbund. I landet finns cirka 80 förbund. Mer information om nationella frågor och andra förbund finns på hemsidan www.finsam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här finns en film om samordningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Följande utbildningar och konferenser berör hela länet.
Lokal kompetensutveckling presenteras på respektive förbunds sida under rubriken Aktiviteter.

Utbildningar i Supported Employment, IPS och Supported Education

Samordningsförbunden i Jönköpings län erbjuder en gemensam grundutbildning i SE och IPS för personal som ska arbeta enligt metoderna.

Utbildningen genomförs i Jönköping under fyra heldagar, 6, 7, 12 och 13 oktober. Antalet platser är begränsat. Mer information och länk till anmälan finns i kursinbjudan SE+IPS oktober 2022 Pdf, 312.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Välkomna till Samverkanskoppen

Finnvedens Samordningsförbund och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden bjuder in till en kort information och inspiration till morgonkoppen.

Läs mer här.

Kom och var med!

Finsamutbildningar

Dialogsamtal kring Rätt stöd - Rätt försörjning

En anpassad yrkesutbildning inom IT-området för unga tjejer och killar med Aspergers syndrom/ASD. För att kunna söka till utbildningen måste personen bo i Jönköpings län. Studierna sker på Campus I12 i Eksjö och det finns 15 platser. Antagning och avslutning sker kontinuerligt och efter individens behov. I utbildningen blandas teori och praktik.

Utbildningen syftar till att göra det möjligt för unga vuxna att få en anställning inom IT-sektorn.

IT-spåret finansieras av Höglandets samordningsförbund, Region Jönköpings län, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Finnvedens samordningsförbund.

Vill du se en film om hur livet ändrats för en av studenterna?
Filmen om Andreas Länk till annan webbplats.

För mer information eller frågor om antagning hänvisas till IT-spårets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Eksjö eller förbundschef Kajsa Hallmans, 076-723 31 17

Svar på skrivelse till Socialdepartementet, utbildningsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. Pdf, 848.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Region Jönköpings län har i samråd med länets kommuner beslutat ansöka om fortsatta medel från samordningsförbunden till ett IT-spår som förläggs till någon folkhögskola i länet. Fördeler med detta upplägg är att det då blir möjligt med boende i anslutning till skolan, så att det är lättare att studera även om bostadsorten är långt bort, och att man kan söka studiemedel.

Ansökan om medel till IT-spåret från år 2023 Pdf, 2.8 MB.

Kommunernas och regionens representanter i förbundens styrelser visade sig inte vara överens om att fanns anledning att bevilja medel enligt ansökan. Se respektive förbunds styrelseprotokoll under våren, där samtliga beslut fattades efter omröstning. Protokollen finns under rubriken Dokument hos respektive förbund.

Höglandets samordningsförbund beviljade sökta medel 220512.

SF Södra Vätterbygden beviljade 220502 del av ansökan med max 300.000kr per år i fyra år. Vid ett extra styrelsemöte 220621 ändrades beslutet så att man beviljade max 600.000kr i max tre år.

Även Finnvedens SF beviljade 220502 del av ansökan med max 300.000kr under max fyra år. Vid sitt möte 220823 ändrades beslutet så att även de beviljade max 600.000kr i max tre år.

Vid ett extra medlemssamråd som kommunalråd Gert Jonsson bjudit in medlemmar och presidierna i Finnvedens och Södra Vätterbygden till 220826 informerade regionråd Mia Frisk om att upphandling pågår och att öppning av anbud skulle ske samma dag (220826).

Planen är att tilldelningsbeslut ska fattas under vecka 37, därefter gäller två veckors avtalsspärr för möjlighet att eventuellt överklaga tilldelningsbeslutet. Om inget överklagande lämnas inom avtalsspärren tecknas avtal med anbudsgivaren under sista veckan i september. Det skapar förutsättningar för att utbildningen ska kunna starta upp på aktuell folkhögskola i januari 2023.

Den som vill följa processen med tilldelning och förberedelser för start av folkhögskoleutbildningen kan göra det på denna hemsida.

Detta är ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Förbunden i Jönköpings län använder Indikatorerna för att mäta vad deltagarna, politiker, chefer och medarbetare anser om olika projekt. Läs mer på hemsidan för Nationella nätverket för samordningsförbund NNS. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I alla tre förbund används metoderna Supported Employment (SE) och/eller Individual Placement and Support (IPS) för att hjälpa deltagare att hitta och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Alltfler jobbar också enligt metoden Supported Education, stöd i studier. Gemensamt i länet genomförs mätning kring hur metodtroget arbetet sker.

Coach och chef gör mätningen gemensamt och resultatet ska användas för kvalitetsutveckling av egen verksamhet.

Länets nätverk kring metodtrohet har bestämt att bara använda den evidensbaserade skalan som finns.

Nästa möte 29 september 9-12, Kommunal utveckling, Werket

Mätning programtrohet SE/IPS enligt Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finsam och Nationella rådet

Nationella rådet arbetar för att lyfta samordningsförbundens insatser genom att sprida kunskap och visa på den konkreta nytta de bidrar med i samhället. På Finsams hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information.

Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS

Ändamålet för NNS är att vara språkrör för samt, i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden.

NNS står bl a bakom Indikatorer för finansiell samordning. De är ett sätt att strukturerat mäta hur nöjda deltagarna är med aktiviteterna som förbunden erbjuder och hur samverkan utvecklas i respektive förbunds område. På hemsidan för NNS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information.


Det finns flera vedertagna sätt att beräkna socio-/samhällsekonomiska effekter av insatser, till exempel sådana som finansieras av samordningsförbund.

Genom åren har flera socioekonomiska utvärderingar gjorts av insatser som finansieras av förbunden i Jönköpings län. Här på sidan kan du läsa mer om dessa utvärderingar. Mer information om själva insatserna finns på respektive förbunds hemsida om insatsen.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson (seeab.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en av dem som har mest erfarenhet av samhällsekonomiska utvärderingar av kostnader för utanförskap och verksamheter som finansierats av samordningsförbund eller andra parter. I den modell han tagit fram tillsammans med olika medarbetare och finansiärer kan man ta hänsyn till kostnader för respektive myndighet/organisation för utanförskap för ett visst antal individer med olika typer av problembild, insatskostnader, produktionsvinster mm.

Bildspel av Ingvar Nilsson som visades på en utbildningsdag i Vrigstad 1703 Powerpoint, 36.1 MB.

Några medarbetare i Nässjö kommun har gjort en analys av kostnader och besparingar/vinster med Extratjänster jämfört med Resursjobb.

I samband med en utvärdering av Funktionsnedsatta i arbete (FIA, f d FIA mé knuff) 2017 gjordes en förenklad samhällsekonomisk analys 2013-2016 som byggde på Ingvar Nilssons modell.
Förenklad samhällsekonomisk analys av FIA Pdf, 2.1 MB.

Ett annat sätt att beräkna samhällsekonomiska effekter används av företaget Payoff. De räknar på kostnader och besparingar och redovisar hur lång tid det tar för respektive myndighet/finansiär att "få tillbaka" de investeringar man gör i en verksamhet.
Payoffs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett annat sätt att beräkna effekter användes av Försäkringskassan i den effektutvärdering som gjorts av tre olika metoder för arbetsrehabilitering: Supported Employment, Case Management och Förstärkta samarbetet FK-AF.

Det sättet att beräkna effekter användes av docent Fredrik Hansen vid Jönköping University när han gjorde en samhällsekonomisk utvärdering av verksamheten Enter i Jönköping, finansierad av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.
Bildspel om utvärderingen av Enter (visat 190412) Powerpoint, 211.2 kB.
Utvärderingsrapport om Enter 2012-2017 Pdf, 426.4 kB.

Ytterligare tt sätt att redovisa resultat och effekter är med hjälp av några enkla schabloner och nyckeltal. Sådana nyckeltal används bl a i Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Magnus Simonsson presenterade detta sätt att redovisa vid förbundens gemensamma vårkonferens 190412.

Vid förbunden i länets gemensamma vårkonferens 190412 visades ett par av ovanstående bildspel och en jämförelse mellan de tre olika modellernas för- och nackdelar.
Jämförelse mellan modeller Excel, 11.7 kB.


Du som vill veta mer om lokal, regional och nationell statistik om Finsams målgrupper kan till exempel följa någon av dessa länkar:

Försörjningsmåttet för åren 2014-2020, för hela Sverige Länk till annan webbplats.

Bildspel länet och Södra Vätterbygden perioden 2014-2020 Powerpoint, 226.2 kB.

Försörjningsmåttet är en sammanställning av data om offentlig försörjning från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen (inkl a-kassa) och kommunerna. Statistiken sammanställs varje år och bryts bl a ned på utbetalt belopp per invånare i åldern 20-64 år per år.


Kolada Länk till annan webbplats.

High Five - händer tillsammans för att symbolisera samverkan

Nu kör vi! Tillsammans för ett inkluderande samhälle.

Nyheter


 • IT-spåret förlängs
  23 aug tog styrelsen beslut som innebär att förutsättningarna ökar för att IT-spåret ska kunna forts...
  Finnvedens samordningsförbund

 • Samverkanskopp!
  Välkommen att delta i en ny Samverkanskopp om Länsstyrelsen arbete mot mäns våld mot kvinnor och vål...
  Finnvedens samordningsförbund

 • Ny Samverkanskopp!
  Välkommen att ta del av Samverkanskoppen som sänds 29 juni kl 8.00.
  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • Nytt beslut om bidrag till IT-spåret
  Vid ett extra möte 220620 beslutade styrelsen med tre röster mot tre att ändra beslutet om medel til...
  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • Psykiatriveckan 2022- Psykisk hälsa i nutid
  Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och det finns mycket som du själv kan göra för att må bättre. Vi...
  Höglandets samordningsförbund

 • Samverkanskopp
  Onsdagen 25 maj klockan 8.00 sänder vi en ny Samverkanskopp
  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden