Finnvedens samordningsförbunds logga

Organisation

Finnvedens Samordningsförbund bildades den 30 november 2010 och förbundets medlemmar består av Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Värnamo kommun, Region Jönköpings län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Sätet för förbundet är Gnosjö kommun.

Samordningsförbundet är en fristående juridisk person och är bildat utifrån lagen (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam).

 

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.
Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå.

Insatserna får inte riktas direkt från förbundet till individerna. Insatserna behöver utföras av huvudmännen i förbundet, som har kvar sitt ansvar för myndighetsutövningen.

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från respektive huvudman. Delar av styrelsens ärenden bereds av en beredningsgrupp som består av en tjänsteman från varje medlem.
Den löpande verksamheten leds av en förbundschef på halvtid.
Inriktningen för förbundets arbete och budgeten finns i Verksamhetsplan för respektive år.

Att förbundet arbetar i enlighet med lagstiftning, förbundsordning och avtal kontrolleras av förbundets revisorer.
Organisationsnumret för förbundet är 222000-2873.