Höglandets samordningsförbunds logga

Diskrimineringspolicy med handlingsplan

Genom att arbeta mot diskriminering kan samordningsförbundet bidra till ett mer rättvist och hållbart samhälle.

Höglandets samordningsförbund verkar för en människosyn som grundar sig på och står stadigt i
värderingar om människors lika värde och okränkbarhet. Förbundet ska sträva efter en ökad
medvetenhet hos parter och medarbetare om strukturella orättvisor eller ojämlika förutsättningar i
samhället.

Genom en diskrimineringspolicy kan förbundet uppmärksamma parter och medarbetare på vikten av ett medvetet och aktivt arbete mot diskriminering och negativ särbehandling. Alla individer inom
Höglandets samordningsförbund ska behandlas likvärdigt och med respekt, hänsyn och uppskattning för individen.

Handlingsplan mot diskriminering

Ett övergripande mål för Höglandets samordningsförbund är att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad
rehabilitering i förbundets verksamheter för alla individer som tillhör målgruppen. För att motverka
diskriminering har en handlingsplan upprättats.

 • Höglandets samordningsförbund ska aktivt arbeta för inkludering. All kommunikation ska
  vara icke-diskriminerande.
 • Samordningsförbundet ska agera mot all diskriminering i verksamheter finansierade av
  förbundet.
 • Förbundet ska ha ett reflekterande förhållningssätt och göra en intersektionell ansats för
  ökad förståelse om ojämlikheter samt vidta åtgärder för att minska konsekvenser av olika
  maktordningar.
 • Statistik ska redovisas könsuppdelad med ambitionen att analysera statistiken och vid behov
  vidta lämpliga åtgärder.
 • Medarbetare i verksamhet finansierad av Höglandets samordningsförbund ska ges
  förutsättningar att rutinmässigt ställa frågor om våld i nära relationer till samtliga deltagare
  i insats.
 • Insatser finansierade av förbundet ska i redovisningar beskriva hur de har arbetat för ökad
  inkludering.
 • Förbundet ska aktivt arbeta för att kunskap sprids och tas tillvara hos förbundets
  medlemsparter.
 • Handlingsplanen ska revideras på årets första styrelsesammanträde.

I samband med styrelsemötet 2023-03-01 antog styrelsen en diskrimineringspolicy med handlingsplan som ersätter den tidigare jämställdhetsplanen.

Diskrimineringspolicy med handlingsplan Höglandets samordningsförbund Pdf, 199.6 kB, öppnas i nytt fönster.