Höglandets samordningsförbunds logga

Uppdrag Samverkan - LIV

Uppdrag Samverkan är den första av förbundets verksamheter som inkluderades i
Långsiktig integrerad verksamhet - LIV

Bakgrund

Mellan 2016-08-01 - 2019-07-31 har projekt Uppdrag Samverkan funnits i Aneby, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda. Projektet utvärderades under våren 2019 och styrelsen beslutade att fortsätta att delfinansiera en Samverkanskoordinator på 50 % i varje kommunområde för att arbeta med samverkansfrågor mellan alla fyra parter. Från 2020 deltar även Eksjö kommun i samarbetet.

Grunden för uppdraget är lika i varje kommunområde men kan ta sig olika lokala uttryck som regleras i handlingsplaner för kommunområdet.

Målsättning

 • att samarbetet mellan myndigheterna/vården inom de sex kommunområdena ska utökas efter behov och förutsättningar så det kommer medborgarna med rehabiliteringsbehov till godo.
 • att rehabiliteringen, där fler aktörer är inblandade, skall bli så effektiv som möjligt efter de resurser som samhället har att erbjuda.
 • att underlätta för kommunområdena att skapa samverkanssystem på olika nivåer och efter behov som fungerar oberoende av regel-, organisations- eller personalförändringar
 • att personalen på alla nivåer inom myndigheterna skall ha god kännedom om hur samverkan fungerar och vilka system som samverkan bygger på.

Verksamhetsbeskrivning Uppdrag Samverkan

 • Identifiera, utveckla och upprätthålla samverkan mellan de fyra rehabiliteringsaktörerna på en strukturell och organisatorisk nivå utifrån lokala behov så det kommer medborgarna med rehabiliteringsbehov till godo.
 • Omvärldsbevakning av samtliga fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser när det gäller samverkan för målgruppen
 • Verka för att sprida kunskap om varandras verksamheter och uppdrag.
 • Jämställdhetsfrågor/diskussioner ska vara en självklar del i arbetet kring samverkan
 • Identifiera och samverka kring gemensamma utvecklingsområden för samtliga kommunområden på Höglandet – Samverk Höglandet

Arbetsbeskrivning Samverkanskoordinator

 • Medverka i och driva arbetet framåt i styr- och arbetsgrupperna inom varje kommunområde.
 • Ansvara för att handlingsplan upprättas och revideras årligen tillsammans med styr- och arbetsgrupp. Handlingsplanen ska innehålla mål och aktiviteter för respektive kommunområde.
 • Tillsammans med styr- och arbetsgrupperna planera och genomföra gemensamma informationsträffar om samverkan för anställda hos alla fyra parter. Till exempel frukostmöten.
 • Delta i nätverksmöten för samverkanskoordinatorer på Höglandet för utveckling av samverkan.
 • Genomföra planeringsdag i januari varje år för att planera aktiviteter för Samverk Höglandet.
 • Delta i aktuella nätverksgrupper för utveckling av samverkan, till exempel BIP-arbetet i kommunal utveckling, nationella SIP-nätverket.
 • Omvärldsbevaka samtliga fyra aktörers uppdrag och möjliga insatser när det gäller samverkan för målgruppen
 • Erbjuda informationstillfällen om samverkansarbetet och rollen som samverkanskoordinator till alla fyra parter, både till nyanställda och efter behov.
 • Vara kontaktperson för andra myndigheter/vården för att lotsa till rätt avdelning inom kommunen.
 • Lämna skriftlig rapport avseende samverkansarbetet i respektive kommunområde till förbundschef i Höglandets samordningsförbund vid halv- och helårsskifte.

Detta är grunden för arbetet, men utifrån de lokala behov som finns i de olika kommunområdena, kan samverkansavtal med mera formuleras något olika.

Arbetsstruktur

I alla kommunområden har det utvecklats lite olika sätt att arbeta, men det finns en gemensam grundstruktur.

 • Styrgrupp - med chefer från alla aktörer.
 • Arbetsgrupp - med handläggare från alla aktörer
 • Samverkansträffar/informationsmöten - alla aktörer träffas och ger varandra information kring samverkan ur olika perspektiv. Ofta arbetas det med case för att ytterligare belysa var eventuella "hål i nätverket" finns.

"Vi tränar på samverkan för det vi tränar på blir vi bra på!"

Samverkanskoordinatorerna kan också ha ytterligare utvecklings- och informationsuppgifter inom kommunområdet.