Höglandets samordningsförbunds logga

Inspirationsdag

Bakgrund till Inspirationsdag!

2012 inleddes arbetet i Höglandets samordningsförbund kring KUR-projektet. Projektet var ett regeringsuppdrag till Försäkringskassan att tillsammans med Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting/regioner stimulera till en kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk ohälsa.

Höglandets samordningsförbund tog över rollen som projektägare och har finansierat en utbildningsdag årligen. Under 2019 gjordes ett uppehåll i satsningen.

Uppdrag

Arbetsgruppen för inspirationsdagen planerar och anordnar en årlig gemensam kunskaps- och inspirationsinsats inom området rehabilitering till arbete/studier, med fokus på aktuella frågor. Inspirationsdagen ger även möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan handläggare från olika professioner och arbetsplatser.

I arbetsgruppen ingår representanter från alla förbundsmedlemmar.

Målgrupp

Målgrupp är personer som arbetar inom området rehabilitering till arbete eller studier hos förbundets fyra parter.

Målsättning

Deltagarna på Inspirationsdagen ska få ny kunskap och inspiration. De ska även ha möjlighet att utbyta erfarenheter och tankar med handläggare inom olika verksamheter.

Uppföljning

Utvärdering av dagen sker genom mätning av

  • Antal anmälda
  • Antal deltagare
  • Antal kvinnor och män som deltog
  • Hur nöjda deltagarna är med innehållet under dagen via en digital efterenkät

Ekonomi

Finansiering från förbundet medges årligen utifrån den ekonomi som parterna ger förutsättning för i förbundets budget.

Covid-19

Under 2020-2022 förändrades arbetet med Inspirationsdagen på grund av Covid-19-pandemin. Inspirationsdagen 2020 ställdes in helt och under 2021 genomfördes en webbsänd inspirationsföreläsning med Camilla Saarinen under temat "Arbetsglädje i förändringstid".

På grund av fortsatta restriktioner tog styrelsen beslut att ställa in Inspirationsdagen 2022 och istället genomföra lokala inspirationsdagar i respektive kommunområde.